ALGEMENE VOORWAARDEN

Wanneer u een boeking maakt verklaart u zich akkoord met de onderstaande algemene huurvoorwaarden. Gelieve ze daarom even door te nemen wanneer u wil boeken.

 

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, arrangementen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot het hotel gelegen in de Nieuwstraat 42 in Lanklaar, die wordt verhuurd door Dhr. en Mvr. Pijls / Keijser
 2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  – verhuurder: Dhr. En Mevr. Pijls/Keijser
  – huurder:  de persoon die met bovenstaanden een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van de hotelkamer.
  – gasten: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde hotelkamer.
 3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen met verhuurder.
 4. De verhuurder behoudt zich voor om deze Algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen. Hierbij wordt op passende wijze rekening gehouden met de rechten en aanspraken van de klant.
 5. De boekingsgegevens en commentaren in het gastenboek zullen gebruikt worden voor de uitvoering van de overeenkomst, maar kunnen ook gebruikt worden voor marketingdoeleinden.

 

ARTIKEL 2: RECHTEN EN PLICHTEN VERHUURDER

 1. Verhuurder is pas gebonden aan de verhuurovereenkomst na ontvangst van de volledige betaling.
 2. Verhuurder verplicht zich de vakantiewoning op het overeengekomen tijdstip schoon en in goede staat aan de huurder op te leveren.
 3. Verhuurder mag de hotelkamer op elk redelijk tijdstip betreden om te controleren of de huurder de algemene voorwaarden en huisinstructies respecteert. In het bijzonder voor dringend onderhoud of technische inspecties, kan de verhuurder steeds, na verwittiging van de huurder, de nodige handelingen in de hotelkamer stellen.
 4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor: schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf in de hotelkamer, op de aanhorende terreinen of door het gebruik van de op zijn terreinen aanwezige faciliteiten; schadeclaims voortvloeiende uit overlast veroorzaakt door derden; mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen; onklaar raken of buiten gebruik zijn van faciliteiten of voorzieningen alsook technische storingen; geur-, geluidsoverlast of andere ongemakken die ten gevolge zijn werken of activiteiten in de buurt van de hotelkamer; schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen enz.
 5. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadigingen van eigendommen van huurder.
 6. Verhuurder is gerechtigd de reservering te ontbinden zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is;
  1. indien de verhuurder bij aanvang van de huurperiode de volle huursom niet heeft ontvangen
  2. indien de huurder niet aan zijn verplichtingen zoals vastgelegd in deze voorwaarden heeft voldaan

 

ARTIKEL 3: RECHTEN EN PLICHTEN HUURDER

 1. Tussen huurder en verhuurder is een overeenkomst tot stand gekomen op het moment dat verhuurder de reservering aan huurder heeft bevestigd en de volledige betaling is gebeurd.
 2. Huurder wordt geacht het gehuurde met de daarin aanwezige inventaris zonder schade te hebben aanvaard, tenzij hij op de dag van aankomst bij verhuurder melding heeft gemaakt van schade of niet werkende toestellen.
 3. Het maximale toegestane aantal gasten is 2.  Jonge baby’s kunnen verblijven na overleg met de verhuurder.  De huurder mag de hotelkamer niet aan derden in gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij de reservering is overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 4. Huurder zal het gehuurde uitsluitend als overnachtingsruimte gebruiken en met name daarin geen activiteiten uitoefenen in strijd met de openbare orde of openbare zeden. De hotelkamer mag niet gebruikt worden voor feesten of als lokatie voor fotoshoots of video-/filmopnames zonder voorafgaandelijke toestemming van de verhuurder.
 5. Het is totaal verboden te roken in de hotelkamer. Er zijn rookmelders aanwezig.
 6. Huurder mag geen huisdieren meenemen in de hotelkamer. Ook huisdieren van bezoekers zijn niet toegelaten.
 7. Huurder draagt zorg dat er geen overlast voor de natuurlijke omgeving of de omwonenden ontstaat. Dit houdt o.a. in dat: er geen versieringen worden aangebracht of (party-)tenten worden geplaatst zonder toestemming vooraf van verhuurder; muziek en ander geluid mag buiten niet hoorbaar zijn. De rust van de omgeving dient gerespecteerd te worden.
 8. Huurder draagt er zorg voor dat de kamer opgeruimd wordt opgeleverd.
 9. Het gebruik van kaarsen of enige andere licht- en/of warmtebronnen, incl. kooktoestellen als friteuse, gourmet of fondue anders dan deze die in het verblijf worden aangeboden worden niet toegelaten om wille van veiligheidsmaatregelen en geuroverlast.
 10. Huurder zal de hotelkamer netjes en schoon bewonen en draagt als een goede huisvader zorg voor de materialen in en rond de hotelkamer. Hij verbindt zich ertoe, alle door zijn toedoen of nalatigheid of anderszins ontstane schade aan de hotelkamer, de stoffering, de huisraad, het meubilair, alle ter beschikking gestelde materialen, … direct te melden en -in overleg met verhuurder- te vergoeden. Zulks geldt eveneens voor vermissing van enig deel van het gehuurde, de stoffering of de huisraad.
 11. Het (opzettelijk) nalaten van melden van schade kan de nodige burger- en strafrechtelijke gevolgen voor huurder hebben. Schadedossiers worden bij onderling akkoord ofwel rechtstreeks tussen huurder en verhuurder afgehandeld of doorgegeven aan professionele verzekeringsinstanties voor verdere afhandeling.
 12. De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een aansprakelijkheidsverzekering (familiale verzekering) en annulatie verzekering De huurder wordt er op gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid, in geval van de door hem veroorzaakte brand van de betrokken vakantiewoning te verzekeren. Gelieve dit na te gaan bij uw verzekeringsagent.
 13. Huurder draagt zorg dat de huisregels welke in de kamer aanwezig zijn, worden nageleefd.
 14. Huurder draagt zorgt voor de nakoming van alle verplichtingen die uit de reservering en het verblijf voortvloeien, zowel van huurder, andere gasten als eventueel bezoek. Huurder is daarmee aansprakelijk voor veroorzaakte schade en overlast.
 15. Huurder kan de kamer op de aankomstdatum vanaf 16.00 uur betrekken en zal de kamer op de vertrekdatum voor 11.00 uur dienen te verlaten. Bij vertrek op een later tijdstip dient de huurder verhuurder ruimschoots op voorhand te informeren en eventueel een extra huurbedrag voor ‘late check out / early check in’ te betalen.

 

ARTIKEL 4: KLACHTEN

 1. Heeft u tijdens uw verblijf een vraag en/of opmerking, neemt u in dat geval telefonisch contact op met de verhuurder via 0032495517390 of andere opgegeven nummers alsook via info@aunomdedieu.be De verhuurder zal proberen zo snel mogelijk te antwoorden en waar mogelijk voor een passende oplossing te zorgen.

 

ARTIKEL 5: BETALINGS- EN ANNULATIEVOORWAARDEN

 1. De betaling gebeurt meteen bij reservering van de hotelkamer. De reservatie is pas definitief wanneer de verhuurder het boekingsbedrag.  Bij gebreke van een betaling conform het bovenstaande kan verhuurder de huurder het gebruik van de hotelkamer ontzeggen.
 2. Indien huurder na betaling de reservering wenst te annuleren, zal huurder beroep doen op zijn eigen persoonlijke annulatieverzekering om het bedrag te recupereren. Verhuurder wordt bij een annulering zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Verhuurder zal trachten een alternatieve datum voor huurder te zoeken en kan hiervoor een bijkomende administratieve kost van 50 EUR eisen. Indien geen passende alternatieve datum door verhuurder kan worden voorgesteld, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden
 3. Annulering of wijzigen is gratis tot 1 maand voor aankomst
 4. Annuleringen bij een reservering van meer dan 2 kamers geld gratis annuleren tot 3 maanden voor aankomst
 5. Bij een wijziging dient de gast rekening te houden met de dan geldende prijzen. ( hoog of laag conjunctuur )
 6. Annulering of wijzigen tussen de 1 maand voor aankomst: u betaald u het volledige bedrag
 7. De huurder kan geen herroepingsrecht uitvoeren van zodra hij/zij een betaling heeft uitgevoerd voor de reservering van een bepaalde datum.
 8. Indien de verhuurder door omstandigheden de reeds bevestigde reservatie moet annuleren, zal de huurder hiervan op de hoogte worden gebracht en zal het reeds betaalde bedrag terug betaald worden. De huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.